Home                        O pohone LPG                         O nás                         Galéria                         Kontakt

  Postup pri prestavbe

  Cenník

  Návratnosť prestavby

  Primazávanie
  ventilov

  Kvalita plynu

  Čerpacia stanica

Postup pri prestavbe

V súčasnej dobe je možné Váš automobil s benzinovým pohonom prestavať na alternatívny pohon benzín + LPG čo sa legilatívy týka troma spôsobmi.

Prestavba hromadne schváleného vozidla

Záujemca si nechá namontovať schválené zariadenie na pracovisku montáže plynových zariadení. Po prestavbe získa osvedčenie o schválení plynového zariadenia (PZ), rozhodnutie o schválení (PZ) a protokol o montáži (PZ).

Následne (najneskôr do 15 dní od dátumu montáže) žiadateľ vyplní na obvodnom úrade pre cestnú dopravu žiadosť o zapísanie alternatívneho pohonu benzín+LPG do technického preukazu.

Obvodný úrad vystaví nový TP so zápisom alternatívneho pohonu benzín+LPG.

Majiteľ požiada o zápis do evidencie na dopravnom inšpektoráte.

 Zoznam hromadne schválených typov nájdete na stránke www.plyn.doauta.sk. (údaje na tejto stránke bez záruky z našej strany)

 

Prestavba podľa európskeho predpisu EHK 115 (podľa retrofitu)

V prípade typu vozidla schválenom na prestavbu tzv. retrofitným systémom (schváleným podľa európskeho predpisu EHK115) je postup podobný ako pri prestavbe hromadne schváleného vozidla.

Záujemca si nechá namontovať schválené zariadenie na pracovisku montáže plynových zariadení. Po prestavbe získa osvedčenie o schválení hromadnej prestavby (podľa EHK115) a protokol o montáži (PZ).

Následne (najneskôr do 15 dní od dátumu montáže) žiadateľ vyplní na obvodnom úrade pre cestnú dopravu žiadosť o zapísanie alternatívneho pohonu benzín+LPG do technického preukazu.

Obvodný úrad vystaví nový TP so zápisom alternatívneho pohonu benzín+LPG

Majiteľ požiada o zápis do evidencie na krajskom dopravnom inšpektoráte.

Zoznam  typov medzinárodne schváleným systémom podľa EHK OSN (retrofit)- nájdeta na stránke www.plyn.doauta.sk. (údaje bez záruky z našej strany)

 

Prestavba vozidla jednotlivo

Postup je zložitejší ak vozidlo nespadá ani pod jednu z vyššie uvedených kategórií. Vtedy je potrebné vopred písomne požiadať obvodný úrad dopravy o povolenie prestavby jednotlivého vozidla. Pre záujemcov ktorí sa rozhodnú o takúto prestavbu našou spoločnosťou , žiadosť a návrh na zmenu pripravíme my.

 

Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla musí obsahovať:

identifikačné údaje o žiadateľovi

fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a podpis

právnická osoba: názov a adresa alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky

značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla

 

Prílohou k žiadosti sú:

podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla

návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla,technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené,

Rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla má platnosť jeden rok. V rozhodnutí sú určené podmienky potrebné na schválenie prestavby jednotlivého vozidla. Obvodný úrad dopravy uloží žiadateľovi vykonať skúšky vozidla po prestavbe jednotlivého vozidla, a ak je to potrebné, aj kontrolu montáže jeho systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených skúšok a kontrol.

O schválení prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje na základe písomnej žiadosti (obsahujúcej predpísané náležitosti a príslušné prílohy) fyzickej alebo právnickej osoby ten obvodný úrad dopravy, ktorý rozhodol o povolení prestavby jednotlivého vozidla.

 

Žiadosť o schválenie jednotlivej prestavby musí obsahovať:

identifikačné údaje o žiadateľovi

fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a podpis,

právnická osoba, názov a adresa alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verzia variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,

evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,

číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla.

 

Prílohou k žiadosti sú:

Protokol o zvláštnej emisnej kontrole

protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel,

osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23 zákona,

návrh doplnkového štítku výrobcu.

návrh zmien v osvedčení vypracovaný skúšobňou

Pri schválení prestavby jednotlivo prestavanému vozidlu obvodný úrad dopravy zapíše údaje o prestavbe jednotlivého vozidla do osvedčenia o evidencii, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá nové osvedčenie o evidencii vozidla alebo technické osvedčenie vozidla.

Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii vykoná evidenčný úkon.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný opatriť vozidlo po prestavbe doplnkovým štítkom výrobcu umiestneným na ľahko prístupnom mieste v blízkosti výrobného štítku vozidla.